EFFEKT 4-6

The risk of being caught in a tobacco dependence is greater if you start smoking at a young age.

EFFEKT 4-6: Tobacco caters to youth- and parents with children in the ages 10-12. The goal of the program is to prevent tobacco use among young people by giving parents the tools to bring a clear expectation and attitude against young people's use of tobacco and ultimately marijuana. Among adolescents in the US today, marijuana is more smoked than tobacco.

Aktuellt

Precis som de andra Effektprogrammen bygger Tobak på ett beprövat koncept där man på skolans ordinarie föräldramöten ger föräldrarna information om gränssättning och gemensamma överenskommelser med andra föräldrar. Föräldrarna får också en rad konkreta råd hur de kan hålla sina barn borta från tobak. På så sätt förväntas även att ungdomars bruk av alkohol och narkotika reduceras, eftersom ett tydligt samband finns.

Tre viktiga komponenter

Den del av programmet som riktar sig till föräldrar består av tre viktiga komponenter som syftar till:

 • Att göra föräldrar medvetna om att tobak och unga är en prioriterad fråga
 • Att få föräldrar att känna att de fortfarande utövar ett stort inflytande över sina barns attityder och beteenden
 • Ge föräldrar konkreta råd om hur de kan göra för att påverka sina barn, hur de kan initiera konstruktiva dialoger

Till skillnad från de andra programmen riktar detta projekt även aktiviteter till ungdomarna själva. Dessa syftar till att ge unga:

 • Information om hur hälsan påverkas av tobaksanvändande
 • information om hur marknadskrafter påverkar särskilt unga att konsumera tobak
 • Information om hur vanligt det är bland jämnåriga att säga nej till- och faktiskt inte använda tobak
 • Tips råd och träning i att hantera situationer då de utsätts för ett upplevt socialt tryck att använda tobak. Dessa färdigheter kan användas i alla situationer då man upplever ett socialt tryck

Hur går det till?

Insatserna är riktade till föräldrar med barn i årskurs 4-6. De genomförs som strukturerade presentationer på 30 minuter som en del av ordinarie föräldramöten. En presentation varje termin. Det blir delvis upprepningar – vilket är en viktig komponent i metoden – men också viss variation för att upprätthålla intresset och alltid ge upplevt värde.

Vem håller i presentationen?

Ordinarie personal på skolan – exempelvis elevhälsopersonal eller pedagoger – utbildas till presentatörer för att kunna hålla engagerade möten i allmänhet och tobaksförebyggande information i synnerhet. Omfattningen av utbildningen är 2 (1+1) arbetsdagar samt uppföljning och kontinuerlig handledning. Till presentationen får man tillgång till ett färdigt, effektivt och evidensbaserat presentationsmaterial samt lärarhandledning och presentationsmaterial för elevaktiviteterna.

Hur fungerar insatsen för ungdomarna?

Insatserna till eleverna omfattar sex timmar per skolår och drivs av specialutbildade pedagoger på skolan inom ramen för ordinarie verksamhet.

Målsättning

Målsättningen med Effekt Tobak är

 • Fler och mer engagerade föräldrar på skolans föräldramöten
 • Starkare relation mellan lärare och föräldrar
 • Elevernas bruk av tobak reduceras
 • Ökad måluppfyllelse i skolan