Presentatörs-utbildning EFFEKT 7-9

Under hösten kommer det hållas presentatörsutbildnigar i EFFEKT 7-9. Här beskrivs innehåll i en presentatörsutbildning.

EFFEKT 7-9 är ett preventionsprogram som riktar sig till alla föräldrar som har barn i högstadiet. Programmet är utvecklat av forskaren i utvecklingspsykologi Nikolaus Koutakis vid Örebro universitet. Det är testat och utvärderat i såväl småstad, miljonprogram och innerstad med goda effekter i att reducera ungdomsdrickande och annat normbrytande beteende. EFFEKT 7-9 är idag det i särklass mest spridda föräldrastödsprogrammet i Sverige. Enligt 2008 arbetade 65% av landets skolor med metoden. För att kunna arbeta med EFFEKT 7-9krävs att man genomgår en utbildning som omfattar två dagar. Inga speciella förkunskaper behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Syfte och mål

Syfte och mål med utbildningen som ges i en intensiv tvådagarskurs den 7-8 september är att skapa förutsättningar för att med trovärdighet kunna föra fram de centrala budskapen samt bemöta föräldrars kritiska frågor och allmänna funderingar. Programmet bygger på enkla principer men står och faller med att det presenteras på ett trovärdigt sätt. Kursdeltagarna ges under utbildningen en ordentlig introduktion till prevention science, praktiskt förhållningssätt, presentationsteknik m.m. Deltagarna har efter fullgången utbildning tillräcklig kunskap och skicklighet för att på ett trovärdigt och övertygande sätt presentera programmet.

Genomförande

Implementeringen av preventionsprogrammet kommer huvudsakligen ske under skolornas ordinarie föräldramöten.

Förväntat resultat

Programmet är noggrant utvärderat med goda resultat. Kraftiga effekter på berusningsdrickande och normbrytande beteende är de viktigaste resultaten. Programmet har visat sig vara särskilt effektiv för de som tidigt redan har debuterat i berusningsdrickande eller de som tidigt har en hög nivå av normbrytande beteende. Dessutom finns dokumenterat att i skolor där programmet används kommer flera föräldrar på föräldramöten. Programmet uppfattas som angeläget och meningsfullt av så väl föräldrar som pedagoger.


Utbildningsschema

Kursledare: Nikolaus Koutakis, forskare utvecklingspsykologi.

Dag 1
08.30  Introduktion till preventionsvetenskap
10.00   rast
10.20   EFFEKT,  Idé, implementering och resultat
12.00   Lunch
13.00   Teoretisk förankring, Medierande processer, Förklara resultaten – verksamma mekanismer i EFFEKT
14.30   rast
16.30   Dagen avslutas.          
Dag 2
08.30  Att kommunicera professionellt Övning i presentationsmetodik
10.10   rast
10.30   Argument till föräldrar + Effekt - presentationer
11.30   Om implementering
12.30   Lunch
13.30   Argument för förebyggande arbete från olika perspektiv: är föräldrar i allmänhet motiverade?
rast
16.00   Kursen avslutas

Datum: 7-8 september
Plats:  Novahuset, Örebro universitet
Adress: Studiegatan 1, Örebro

Registrera dig för denna utbildning