Aktiva idrottsföräldrar Instruktörs-utbildning

AIF riktar sig till ungdomar och föräldrar till ungdomar i åldrarna 10-12 år. Materialet består dels av en manual för föräldramöten och dels övningar och diskussionsunderlag till ordinarie tränare. Programmet bygger på kontinuitet, det skall genomföras ett föräldramöte varje termin.

Aktuellt

Det övergripande syftet med AIF är att engagera och involvera föräldrar i deras barns fritid, samt att föräldrarna skall inse vikten av att deras barn är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter. Bakgrunden till detta syfte är att många studier visat att föräldrar som engagerar sig och vet vad deras barn gör på sin fritid har en bättre psykosocial anpassning än barn till föräldrar som vet mindre om detta. Samt att många studier visat att ungdomar som är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter har en bättre psykosocial anpassning än ungdomar som inte är det.

Utbildningsschema

Utbildningen ges av Nikolaus Koutakis, fil.dr. psykologi

9:30-10:00
Inledning & Presentation. Introduktion till Preventionsvetenskap.
10:00–11:30
Om preventionsvetenskap i allmänhet och universell prevention i synnerhet.
Evidensbaserade principer.
11:30-11:50
Rast
11:30–13:00
Svensk och internationell forskning om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter
13:00–14:00
Lunch
14:00–15:30
Betydelsen av fritidsaktivitet för den psykosociala anpassningen. Att arbeta med Aktiva idrottsföräldrar i praktiken. Föräldrar- och ungdomsmaterialet. Praktiska förutsättningar.
15:30-15:50
Rast
15:50-17:00
Hur sätter vi igång? Tidsplanering för utvärdering. Information om individuell handledning. Uppföljning. Support/handledning. Datainsamling. Avslutning.

Utbildningsinformation

Datum: Augusti 2015
Plats:
Adress: 

Registrera dig för denna utbildning