Tobacco: EFFEKT 4-6

-ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö samt Västra Götaland som är finansierat av Socialdepartementet, Trestad2 och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Aktuellt

Metoden bygger på att via skolans ordinarie föräldramöten ge föräldrar generell information om gränssättning och gemensamma överenskommelser med andra föräldrar men även specifikt om vad de kan göra för att hålla sina barn ifrån tobak. Denna nya metod bygger på ett beprövat koncept, ÖPP/Effekt. Målsättningen är att förebygga tobaksanvändande bland unga genom att ge föräldrar redskap att föra fram en tydlig förväntan och attityd mot ungas användande av tobak. På så vis förväntas även att ungdomars bruk av alkohol och narkotika, främst cannabis, reduceras. Deltagande skolor kommer att coachas och medarbetare att utbildas i att hålla riktigt bra föräldramöten i allmänhet men även i att ge tobaksförebyggande information. Utbildning och coachning i programmet är kostnadsfritt för skolorna.

Till skillnad från ÖPP/EFFEKT så kommer detta projekt även att rikta aktiviteter till ungdomarna.

Vad innebär detta för deltagande skolor?

Ordinarie personal på skolorna, t.ex. elevhälsopersonal och/eller pedagoger utbildas till presentatörer för att hålla bra, engagerande föräldramöten i allmänhet men även i tobak/cannabisförebyggande arbete.Insatserna riktade till föräldrar med barn i årskurs 4-6 genomförs som strukturerade presentationer på föräldramöten varje termin.  En halvtimme av föräldramötestiden ägnas åt tobaksförebyggande insatser. Dessa fokuserar på ungas tobaksbruk.

  • Att göra föräldrar medvetna om att tobak och unga är en prioriterad fråga
  • Att få föräldrar att känna att de som föräldrar fortfarande utövar ett stort inflytande över sina barns attityder och beteende.
  • Ge föräldrar konkreta råd om hur de kan göra för att påverka sina barn, hur de kan initiera konstruktiva dialoger om rökning, t.ex. gemensamma överenskommelser.

Insatser till elever: sex timmar per skolår, levereras av specialutbildade pedagoger på skolorna inom ramen för ordinarie verksamhet. Insatserna gentemot eleverna fokuserar på att stärka elevers förmåga att tacka nej men även att ge elever insikten om vad som är normativt beteende för jämngamla i almänhet (j.m.f. maroritetsmissförstånd)

Omfattning av presentatörsutbildningen är 2 arbetsdagar

Målsättning

  • Fler och mera engagerade föräldrar på skolans föräldramöten.
  • Stärker lärares relation till föräldrar (och vice versa)
  • Måluppfyllelse i skolan ökar.
  • Elevers bruk av tobak (och annat normbrytande beteende) reduceras.


Dessutom

Insatsernas utformning har utvecklats i samråd med pedagoger till ett material som är effektivt och användbart — evidensbaserat.


Presentationer, handledning och elevaktiviteter kan laddas ned för alla med giltigt lösenord.